Dla czte­rech wspa­nia­łych dziew­czyn mu­zy­ka po pro­stu nie zna gra­nic. Tak­że cza­su... z rów­ną swo­bo­dą, ale i ma­estrią po­tra­fią za­grać za­rów­no Ba­cha i Vi­val­die­go, jak Be­atle­sów...

example example example

Witamy na stronie Artu'S KWARTET

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się naszą stroną i zapraszamy do bliższego
poznania muzyki, która jest naszą pasją.

Do miłego spotkania!
Artu'S KWARTET

Wydarzenia

 • example

  XXX-lecie Festiwalu "Adendorfen Serenade". Światowe Prawykonanie
  "4 utworów na kwartet smyczkowy"
  Jacques'a Bondona skomponowanych dla Artu'S KWARTET. Adendorf (2.10.2010)

 • example

  Kon­cer­ty "Ar­tu­'S KWAR­TET" pod­czas WIE­CZO­RÓW SYL­WE­STRO­WYCH
  Z MU­ZY­KĄ, TA­ŃCEM
  I NIE­SPO­DZIAN­KA­MI
  w Fil­har­mo­nii Po­znań­skiej
  w la­tach 2010, 2009, 2008

 • example

  Koncert w Kolegium Rungego. Światowe prawykonanie i nagranie Kwartetu nr 2 Jacues'a BONDONA specjalnie skomponowanego dla Artu'S KWARTET podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy. Poznań (14.05.2003)

 • example

  Koncert pt."Romantycznie Jesienią". Aula Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Poznań (29.11.2010)

 • example

  Udział w koncercie-spektaklu "Fantazja na cztery ręce- Pucz Koncertowy" w reżyserii K. Zanussiego, Aula UAM. Poznań (01.03.2010)

 • example

  PRZED WIENIAWSKIM...
  Cy­kle kon­cer­tów i im­pre­zy za­po­wia­da­ją­ce XIV Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Skrzyp­co­wy im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Po­zna­niu. Kon­cert pt. "Naucz się ko­chać skrzyp­ce" — krok pią­ty; Miej ucho do...  Po­znań (12.04.2011)

Ostatnie Koncerty

 • example

  Nagrody Prezydenta RP.
  Aula UAM w Poznaniu.

  29.05.2012

  Uro­czy­stość wrę­cze­nia Na­gro­dy Go­spo­dar­czej Pre­zy­den­ta RP od­by­ła się pod­czas Gali z oka­zji otwar­cia Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Po­znań­skich. Wy­ło­nio­no lau­re­atów Na­gro­dy spo­śród no­mi­no­wa­nych 12 firm z ca­łe­go kra­ju w czte­rech ka­te­go­riach: in­no­wa­cyj­ność, obec­ność na ryn­ku glo­bal­nym, ład kor­po­ra­cyj­ny i spo­łecz­na od­po­wie­dzial­ność biz­ne­su oraz zie­lo­na go­spo­dar­ka.

 • example

  Koncert Noworoczny w Pleszewie

  29.01.2012

  example

Mailing List

Proszę podać swój e-mail, poinformujemy Państwa o nowościach