Zapraszamy do poznania muzyki, która jest
naszą pasją

example

Magdalena Krawczuk

Strona główna   >   O Nas   >   Magdalena Krawczuk

example

Mag­da­le­na Kraw­czuk jest stu­dent­ką III roku stu­diów ma­gi­ster­skich Aka­de­mii Mu­zycz­nej im. I J. Pa­de­rew­skie­go w Po­zna­niu, w kla­sie al­tów­ki ad. dr E. Gu­zow­skiej, oraz stu­dent­ką I roku stu­diów ma­gi­ster­skich na Uni­ver­si­tät der Kün­ste w Ber­li­nie, w kla­sie prof. H. J. Gre­ine­ra. Otrzy­ma­ła na­gro­dę spe­cjal­ną na XXXI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Ze­spo­łów Ka­me­ral­nych we Wro­cła­wiu (2007) jest ka­me­ra­list­ką w ze­spo­le Ar­tu­'S KWAR­TET. Człon­kiem or­kie­stry "Sin­fo­niet­ta Po­lo­nia" pod ba­tu­tą Cheung Chau­'a­, (to­ur­nee po Chi­nach, Mon­go­lii We­wnętrz­nej (2009/2010, 2011) or­kie­stry ka­me­ral­nej L'au­tun­no, "Or­che­stra Nova" pod dyr. M. De­re­wec­kie­go, Or­kie­stry SPAM w P-niu, Bun­de­sju­ri­ste­nor­che­ster w Ber­li­nie. Uczest­nicz­ka VI Sta­der Kam­mer­mu­si­kwo­che (2006, Niem­cy­), "Jun­ge Phil­har­mo­nie El­be­-We­ser" (2006–2008, Niem­cy) Mię­dzy­na­ro­do­wych Kur­sów Or­kie­stro­wych z to­wa­rzy­sze­niem Fil­har­mo­ni­ków Lon­dyń­skich pod ba­tu­tą P. Ko­tli w Szcze­ci­nie (2010) mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu or­kie­stro­we­go w Mo­skiew­skim Kon­ser­wa­to­rium im. P. Czaj­kow­skie­go wraz ze stu­denc­ką or­kie­strą A.M w Po­zna­niu (2011) oraz Mię­dzy­na­ro­do­wych Kur­sów Mu­zycz­nych w Ko­ni­nie. Re­pre­zen­to­wa­ła uczel­nię w pro­jek­cie As­so­cia­tion of Bal­tic Aca­de­mies of Mu­sic (A­BAM) pod­czas 90 – le­cia Es­to­nian Aca­de­my of Mu­sic and The­atre w Tal­li­nie (2009, Es­to­nia) Pół­fi­na­list­ka IV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su im. M. Spi­sa­ka w Dą­bro­wie Gór­ni­czej (2010) w 2012 zdo­by­ła I na­gro­dę za wy­ko­na­nie A Dvo­ra­ka – Te­rzet­to op. 74 pod­czas kon­kur­su na I Kam­mer­mu­sik Aka­de­mie in Burg Kni­phau­sen. In­te­re­su­je się śpie­wem; od 2007 r. jest ak­tyw­nym człon­kiem Chó­ru Aka­de­mic­kie­go UAM w Po­zna­niu. W se­me­strze let­nim 2010/2011 prze­by­wa­ła w ra­mach Pro­gra­mu So­kra­tes – Era­zmus na Uni­ver­si­tät der Kün­ste w Ber­li­nie, w kla­sie al­tów­ki pro­fe­so­ra H. J. Gre­ine­ra. Od paź­dzier­ni­ka 2011 roz­po­czę­ła stu­dia ma­gi­ster­skie na Uni­ver­si­tät der Kün­ste w Ber­li­nie.