Zapraszamy do poznania muzyki, która jest
naszą pasją

example

Magdalena Olech

Strona główna   >   O Nas   >   Magdalena Olech

example

Mag­da­le­na Olech jest ab­sol­went­ką Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu w kla­sie skrzy­piec prof. Ewe­li­ny Pa­chuc­kie­j – Ma­zu­rek. Obec­nie za­stęp­ca kon­cert­mi­strza or­kie­stry Te­atru Wiel­kie­go w Po­zna­niu, pry­ma­riusz kwar­te­tu smycz­ko­we­go Ar­tu­'S. Do­sko­na­li­ła swo­je umie­jęt­no­ści na kur­sach mi­strzow­skich u An­drze­ja Grud­nia (Bel­gia) Wa­len­ty­ny Ja­ku­bow­skiej (Ro­sja) Edwar­da Gra­cza (Ro­sja) Ro­lan­da Bal­di­nie­go (Au­stria) Mar­ci­na Ba­ra­now­skie­go (Pol­ska) Ad­rian Le­vi­ne (An­glia) Ire­ny So­snow­skiej oraz na kur­sach or­kie­stro­wych w We­ima­rze. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kon­kur­sach i kon­cer­tach wy­ko­naw­czych w Pol­sce jak i za gra­ni­cą oraz współ­pra­cu­je z wie­lo­ma or­kie­stra­mi w Pol­sce.