Zapraszamy do poznania muzyki, która jest
naszą pasją

example

Natalia Niedźwiecka

Strona główna   >   O Nas   >   Natalia Niedźwiecka

example

Na­ta­lia Niedź­wiec­ka jest ab­sol­went­ką wyż­szych uczel­ni mu­zycz­nych w Ka­to­wi­cach i Würz­bur­gu (Niem­cy) gdzie stu­dio­wa­ła w kla­sie mi­strzow­skiej. Pra­co­wa­ła pod kie­run­kiem Gri­go­ri­ja Zhi­sli­na, Pio­tra Pław­ne­ra, An­to­nie­go Co­fa­li­ka (i in.) Grę ze­spo­ło­wą do­sko­na­li­ła m.in. u Ma­rii Szwaj­ge­r-Ku­ła­kow­skiej, Paw­ła Głom­bi­ka, Mar­ka Mo­sia, bio­rąc udział w licz­nych pro­jek­tach ka­me­ral­nych i or­kie­stro­wych w kra­ju i za gra­ni­cą. Od 2010 roku gra w Or­kie­strze Fil­har­mo­nii Po­znań­skiej w gru­pie pierw­szych skrzy­piec.