Zapraszamy do poznania muzyki, która jest
naszą pasją

example

Stanisława Dziedziniewicz

Strona główna   >   O Nas   >   Stanisława Dziedziniewicz

example

Sta­ni­sła­wa Dzie­dzi­nie­wicz ukoń­czy­ła Aka­de­mię Mu­zycz­ną w Po­zna­niu w kla­sie wio­lon­cze­li prof. Ka­zi­mie­rza Mi­cha­li­ka. Do­sko­na­li­ła swe umie­jęt­no­ści w kla­sach mi­strzow­skich pro­wa­dzo­nych m. in­ny­mi: przez prof. Ka­zi­mie­rza Wil­ko­mir­skie­go, prof.Mi­cha­ela Flak­sma­na, prof. Mi­lo­sa Sa­dlo, prof. Kon­ra­da Ha­esle­r'a (sty­pen­dium Hoch­schu­le Für Mu­sik und The­ate­r – Han­no­ver) prof. Jor­ge­na Sel­he­ima, prof.An­drze­ja Or­ki­sza. Uczest­ni­czy­ła w Mie­dzy­na­ro­do­wych Fe­sti­wa­lach Mu­zycz­nych; Abe­de­en (Sz­ko­cja) Ko­pen­ha­ga­ (Da­nia) Ju­go­sła­wia­ (Gro­znian) gdzie do­ko­na­ła na­grań so­lo­wych, oraz z ze­spo­łem "Pol­skiej Mu­zy­ki Daw­nej. Jest wio­lon­cze­list­ką Or­kie­stry Fil­har­mo­nii Po­znań­skiej. Jej pa­sją jest mu­zy­ka ka­me­ral­na. Za­ło­ży­ciel­ka i kie­row­nik Ar­ty­stycz­ny Ar­tu­'S KWAR­TET, oraz Agen­cji Ar­ty­stycz­nej Ar­tu­'S-Mu­zy­ka na każ­dą oka­zję.